Het beleid

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het bieden van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en sociale contacten te verbeteren;
b. het onderhouden en het organiseren van activiteiten waardoor senioren kunnen bij blijven bij actuele ontwikkelingen;
c. het bevorderen van deelname aan culturele en recreatieve evenementen;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleid is vastgelegd in een beleidsplan, dat in april 2017 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur van de stichting.

Stichting Senior Support werkt voor een kwetsbare groep in de samenleving en stelt daarom een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als eis. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van de stichting.

De vrijwilliger verklaart bij het ondertekenen van de vrijwilligers overeenkomst de gedragsregels van de stichting in acht te nemen en zich hiermee te kunnen verenigen.

ANBI
Stichting Senior Support is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting Senior Support en zijn donateurs belastingvoordelen genieten. Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Stichting Senior Support is als goed doel vrijgesteld van schenk-of erfbelasting (voorheen successierecht genoemd). Gelden die aan ons worden nagelaten komen dus geheel ten goede aan Stichting Senior Support.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de notaristelefoon: 0900-346 93 93, bereikbaar iedere werkdag van 9.00 tot 14.00 uur (0,80 per minuut) of bezoek de website www.notaris.nl

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de belastingdienst.